14. oktober 2018

Valg & Vegring

Valg

Veiskille eller vanskelig valgsituasjon? Opplevelse av å stå fast? Samtaleterapi eller rett og slett en prat med en utenforstående kan hjelpe deg med å se andre perspektiver og muligheter.Samtaleterapi går i hovedsak ut på at man snakker med en fagperson om problemer eller knuter i livet. Terapeut lytter til deg, hjelper deg å sette ord på tanker og se andre mulige veier. Terapi gir en mulighet å sortere tanker og følelser.

Livet innebærer mange valg. Vanligvis er det godt å ha muligheter og alternativer, men gang imellom kan både store og små valg bli vanskelige å ta. Kanskje har det med selvtillit å gjøre, kanskje blir man handlingslammet av frykten for å mislykkes eller lykkes. Samtaleterapi i valgsituasjoner kan handle om ønsker og mål du har for livet ditt. Kanskje ønsker du terapi for å lage målsettinger, bestemme deg for retninger eller for å ha en følge med deg på veien. Kanskje trenger du en samtalepartner for å se tydeligere hva er dine egne ønsker for videre og hva er innflytelse fra omgivelsene – fra foreldre, partner, venner eller kollegene dine.

Vegring

Definisjonen på vegring er noe en kvir seg for, gruer seg til eller forsøker å unngå. Mange opplever å ikke komme videre i livet, ikke nå de målene en har satt seg, nettopp fordi vegringen tar overhånd.

Beslutningsvegring er en betegnelse på en sinnstilstand hvor evnen til å ta en beslutning angående et hvilket som helst spørsmål er betydelig svekket. Tilstanden vil ofte gi seg utslag i at personen aktivt motsetter seg å ta noen beslutning, gjerne kombinert med handlingslammelse: Man gjør ingenting – uansett om eventuelt andre har tatt en beslutning og prøver å sette den ut i livet.